Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Driessound

Artikel 1: Definities

 1. DriesSound: DriesSound (KvK-nummer 67866077), de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 2. Opdracht: alle opdrachten aan DriesSound, zoals het opnemen van één of meerdere podcasts of voice-overs.
 3. Wederpartij: degene die door ondertekening van een geschrift op of andere wijze de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.
 4. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 5. Ondernemer: een natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 6. Partijen: DriesSound en Wederpartij.
 7. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tot stand komt tussen Partijen.
 8. Schriftelijk(e): op schrift gesteld; per post of e-mail.

Artikel 2. Bedrijfsgegevens gebruiker

Naam: DriesSound (eenmanszaak)

KvK-nummer: 67866077

Vestigingsadres: Vlechtdraadhof 9, 3525 BS Utrecht

E-mailadres: ruben@driessound.nl

Telefoon: (+31) 0625470499

Artikel 3.            Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk(e) aanbod, offerte, Overeenkomst en overige (rechts)handelingen waarbij DriesSound partij is.
 2. Voor zover Wederpartij zou verwijzen naar andere algemene voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk door DriesSound van de hand gewezen.
 3. Deze algemene voorwaarden blijven ook na afloop van een Overeenkomst gelden tussen Partijen.
 4. Afwijken van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk bij Schriftelijke Overeenkomst.
 5. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden en/of een Overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen in de algemene voorwaarden en Overeenkomst niet aan. Partijen zullen in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen die de nietige of vernietigde bepaling vervangt. Hierbij wordt het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling zoveel mogelijk gevolgd.

Artikel 4.            Aanbod

 1. Ieder aanbod en iedere offerte van DriesSound is vrijblijvend in de zin van artikel 6:219 BW, tenzij Schriftelijk anders tussen Partijen overeengekomen.
 2. DriesSound kan van de Wederpartij een aanbetaling verlangen. Het bedrag van de aanbetaling, de betalingstermijn en de betalingsgegevens worden in de offerte vermeld.
 3. Voor Consumenten zijn de in een aanbod vermelde prijzen inclusief BTW en alle door DriesSound te maken kosten (waaronder reis- en verblijfkosten), tenzij anders aangegeven. Voor Ondernemers zijn de in een aanbod vermelde prijzen exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 4. Kennelijke vergissingen of fouten in een aanbod van DriesSound, binden DriesSound niet.
 5. Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor andere toekomstige en/of opvolgende Opdrachten en Overeenkomsten.

Artikel 5.            Overeenkomst

 1. Indien DriesSound op verzoek van Wederpartij of op eigen initiatief met voorafgaande instemming van Wederpartij, werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Wederpartij worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van DriesSound. DriesSound is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke Schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten.
 2. Het vorige lid is ook van toepassing indien een overeengekomen wijziging van de Overeenkomst tot meer werk heeft geleid dan aanvankelijk was overeengekomen.
 3. Voor zover door Partijen een vaste prijs voor een Opdracht is afgesproken, zal DriesSound de Wederpartij altijd op voorhand informeren over de financiële consequenties van andere van haar verlangde werkzaamheden of prestaties.

Artikel 6.            Wijzigingen, aanvullingen en meerwerk

 1. Indien DriesSound op verzoek van Wederpartij of op eigen initiatief met voorafgaande instemming van Wederpartij, werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Wederpartij worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van DriesSound. DriesSound is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke Schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten.
 2. Het vorige lid is ook van toepassing indien een overeengekomen wijziging van de Overeenkomst tot meer werk heeft geleid dan aanvankelijk was overeengekomen.
 3. Voor zover door Partijen een vaste prijs voor een Opdracht is afgesproken, zal DriesSound de Wederpartij altijd op voorhand informeren over de financiële consequenties van andere van haar verlangde werkzaamheden of prestaties.

Artikel 7.            Betaling en opschorting

 1. Wederpartij moet een aanbetaling binnen de op de offerte vermelde termijn aan DriesSound voldoen. Indien Wederpartij de aanbetaling niet binnen de gestelde termijn aan DriesSound voldoet, mag DriesSound haar werkzaamheden opschorten.
 2. Voor bedragen anders dan een aanbetaling ontvangt Wederpartij van DriesSound een factuur met voor Consumenten een betalingstermijn van 30 dagen en voor Ondernemers een betalingstermijn van 14 dagen.
 3. Indien de Opdracht inhoudt dat DriesSound voor Wederpartij een podcast (al dan niet met video) opneemt, dan geeft DriesSound het resultaat vrij eerst nadat de daaraan ten grondslag liggende factuur volledig door Wederpartij is voldaan.
 4. DriesSound heeft het recht om haar werkzaamheden op te schorten indien een factuur niet binnen de betalingstermijn is voldaan.

Artikel 8.            Uitvoering

 1. De Overeenkomst leidt tot een inspanningsverplichting voor DriesSound en is geen resultaatverbintenis. Dat houdt in dat DriesSound de Opdracht te allen tijde naar beste inzicht en vermogen uitvoert, maar niet kan garanderen dat het door Wederpartij gewenste resultaat bereikt wordt.
 2. Voor iedere Opdracht wordt indien nodig een opnamedag (of worden meerdere opnamedagen) ingepland.
 3. In beginsel wordt de Opdracht door DriesSound uitgevoerd. In overleg met Wederpartij kan DriesSound bij verhindering (bijvoorbeeld door ziekte of persoonlijke omstandigheden) een derde inschakelen om de Opdracht uit te voeren. DriesSound mag bij de uitvoering (voor eigen rekening) altijd de hulp van derden inschakelen. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt hierbij uitgesloten.
 4. DriesSound gebruikt voor de uitvoering van een Opdracht professionele apparatuur. DriesSound zal alle redelijke maatregelen treffen om risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken.
 5. De apparatuur van DriesSound moet te allen tijde veilig kunnen staan. Dit houdt in ieder geval in dat de apparatuur beschermd wordt tegen het weer, zoals regen of felle zon. Indien hierdoor opnames niet door kunnen gaan, wordt in overleg met Wederpartij een andere geschikte plek voor de apparatuur gekozen. Indien er geen geschikte plek beschikbaar is, mag DriesSound weigeren haar apparatuur te installeren en de Opdracht uit te voeren, zonder als gevolg daarvan tot betaling van enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 6. De opnames worden met professionele software bewerkt en DriesSound levert een Podcast af in haar eigen stijl in door haar gehanteerde kwaliteit.

Artikel 9.            Verplichtingen Wederpartij

 1. Wederpartij is verplicht om DriesSound zo veel als mogelijk in staat te stellen haar verplichtingen uit een Overeenkomst na te komen.
 2. Wederpartij zorgt ervoor dat zowel Wederpartij als andere personen die aanwezig zullen zijn bij een opnamedag, op de afgesproken tijden aanwezig zijn. Indien er meer dan een uur vertraging ontstaat, kan DriesSound daarvoor bij een Consument een boete van maximaal € 60,00 per uur vertraging in rekening brengen. Bij een Ondernemer kan DriesSound een boete van maximaal € 80,00 per uur vertraging in rekening brengen. Dit is onverminderd het recht van DriesSound om vergoeding van de door haar geleden schade van Wederpartij te vorderen.
 3. Wederpartij vrijwaart DriesSound voor alle schade die door derden tijdens de uitvoering van een Opdracht wordt aangericht – bijvoorbeeld aan de apparatuur van DriesSound – en zal uit dien hoofde geleden en nog te lijden schade vergoeden.

Artikel 10.          Annuleren door een Consument (ontbinden)

 1. Een Wederpartij die Consument is kan een Opdracht kosteloos annuleren (de Overeenkomst ontbinden) tot 2 maanden voor de afgesproken (eerste) opnamedatum.
 2. Bij annulering van een Opdracht binnen 2 maanden voor de (eerste) opnamedatum, is DriesSound (indien van toepassing) gerechtigd de aanbetaling te behouden ter compensatie van reeds gemaakte kosten.
 3. DriesSound mag bij een annulering zoals bedoeld in lid 2 de daadwerkelijk gemaakte kosten bij Wederpartij in rekening brengen, indien de reeds gemaakte kosten hoger zijn dan de aanbetaling of indien een aanbetaling niet is overeengekomen.

Artikel 11.         Ontbinding en opzegtermijnen

 1. DriesSound is bevoegd een Overeenkomst met een Ondernemer met directe ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden, indien sprake is van één of meer van de volgende gevallen:
  1. de Ondernemer een of meer van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt of indien DriesSound redelijke grond heeft om dat te vrezen;
  2. op de Ondernemer een procedure uit de Faillissementswet van toepassing wordt of een andere reden waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken; en/of
  3. de Ondernemer het auteursrecht en/of de kenmerkende stijl van DriesSound niet respecteert.
 2. Bij ontbinding door DriesSound, behoudt zij het recht om (aanvullende) schadevergoeding te vorderen.
 3. Een Ondernemer kan een Opdracht niet kosteloos annuleren. DriesSound zal de reeds gemaakte kosten in rekening brengen bij de Ondernemer, te vermeerderen met 10% van de door Partijen overeengekomen prijs. Indien de Ondernemer binnen 14 dagen voor de opnamedag de Opdracht annuleert, is de Ondernemer 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd.
 4. Bij ontbinding of opzegging van de Overeenkomst worden vorderingen van DriesSound op de Ondernemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12.          Ziekte en overmacht

 1. In beginsel wordt de Opdracht door DriesSound uitgevoerd, maar ziekte en overmacht kunnen de uitvoering van de Opdracht door DriesSound verhinderen.
 2. Indien DriesSound verhinderd is op (een van) de opnamedag(en) zal zij in overleg met Wederpartij de betreffende opnamedag opnieuw inplannen.
 3. Indien het redelijkerwijs niet mogelijk is om een opnamedag opnieuw in te plannen, bijvoorbeeld omdat het gaat om een bruiloft, dan zal DriesSound in overleg met Wederpartij een vervanger proberen te regelen. Indien dit niet mogelijk is of als Wederpartij niet instemt met een vervanger, dan komt de opnamedag te vervallen.
 4. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van DriesSound niet aan haar kan worden toegerekend indien het gaat om een omstandigheid die niet afhankelijk is van de wil van DriesSound en waardoor de nakoming geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van DriesSound kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van derden, stroomstoringen of andere storingen van technische aard, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en de gevolgen van een pandemie.
 5. Indien een situatie als bedoeld in artikel 6:75 BW en/of lid 4 van dit artikel 12 langer dan 30 dagen heeft geduurd, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst Schriftelijk (gedeeltelijk) te ontbinden. DriesSound is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als DriesSound door de overmachtssituatie enig voordeel geniet.
 6. Indien een Overeenkomst eindigt op grond van lid 5 van dit artikel, heeft DriesSound onverminderd recht op betaling van de ten tijde van de beëindiging van de Overeenkomst reeds gemaakte kosten.

  1. de Ondernemer een of meer van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt of indien DriesSound redelijke grond heeft om dat te vrezen;
  2. op de Ondernemer een procedure uit de Faillissementswet van toepassing wordt of een andere reden waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken; en/of
  3. de Ondernemer het auteursrecht en/of de kenmerkende stijl van DriesSound niet respecteert.
 7. Bij ontbinding door DriesSound, behoudt zij het recht om (aanvullende) schadevergoeding te vorderen.
 8. Een Ondernemer kan een Opdracht niet kosteloos annuleren. DriesSound zal de reeds gemaakte kosten in rekening brengen bij de Ondernemer, te vermeerderen met 10% van de door Partijen overeengekomen prijs. Indien de Ondernemer binnen 14 dagen voor de opnamedag de Opdracht annuleert, is de Ondernemer 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd.
 9. Bij ontbinding of opzegging van de Overeenkomst worden vorderingen van DriesSound op de Ondernemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13.          Aansprakelijkheid

 1. DriesSound is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van DriesSound.
 2. Indien lid 1 van dit artikel niet aan aansprakelijkheid van DriesSound in de weg zou staan, zal de totale aansprakelijkheid van DriesSound beperkt zijn tot hoogstens een bedrag gelijk de hoogte van alle door DriesSound aan Wederpartij gefactureerde bedragen.
 3. De hoogte van de schadevergoeding zal bovendien nooit meer bedragen dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van DriesSound uitkeert.
 4. Wederpartij vrijwaart DriesSound voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.
 5. Een aanvullende voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij DriesSound meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen DriesSound vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.
 6. DriesSound is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in artikel 6:76 BW.
 7. DriesSound is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat DriesSound is uitgegaan van door Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 8. DriesSound zal zich tijdens opnamedagen inspannen om aan alle wensen van Wederpartij te voldoen. DriesSound kan echter niet garanderen dat zij aan alle wensen van Wederpartij kan voldoen of dat zij ieder moment kan opnemen/vastleggen.
 9. DriesSound spant zich altijd in om de best mogelijke kwaliteit te leveren. DriesSound is niet aansprakelijk wanneer het geleverde werk niet voldoet aan de verwachting van Wederpartij.

Artikel 14.          Intellectueel eigendom

 1. DriesSound behoudt altijd de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van door haar geleverde werken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend podcasts, video’s en geluidsopnames.
 2. Het is Wederpartij niet toegestaan om een werk van DriesSound te bewerken of wijzigen. DriesSound levert haar werken af in haar eigen stijl en met door haar gehanteerde kwaliteit.
 3. DriesSound geeft Wederpartij een licentie (toestemming) om het werk voor niet-commerciële doeleinden te gebruiken. Commercieel gebruik van het werk is slechts toegestaan indien DriesSound daarvoor voorafgaande Schriftelijke toestemming heeft gegeven. Wederpartij is niet gerechtigd om haar licentie over te dragen of om sublicenties te verlenen aan derden.
 4. Het is DriesSound toegestaan om werken te gebruiken voor commerciële doeleinden, waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, promotie op haar eigen website, tenzij de Wederpartij vooraf uitdrukkelijk aangeeft daar niet mee in te stemmen.
 5. Indien Wederpartij handelt in strijd met rechten van DriesSound uit de Auteurswet of de Wet op de naburige rechten, is Wederpartij een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van driemaal het totale voor de Overeenkomst overeengekomen bedrag, onverminderd het recht van DriesSound op schadevergoeding.
 6. DriesSound gebruikt in haar werken uitsluitend rechtenvrije muziek of muziek waarvan de rechten bij haar rusten. Indien Wederpartij in een werk van DriesSound muziek wenst te gebruiken die niet rechtenvrij is, dan is Wederpartij zelf verantwoordelijk voor afkoop van het auteursrecht en de aanverwante rechten aan de rechthebbenden. Deze kosten zijn nooit onderdeel van een offerte, tenzij in de offerte anders staat vermeld.

  1. de Ondernemer een of meer van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt of indien DriesSound redelijke grond heeft om dat te vrezen;
  2. op de Ondernemer een procedure uit de Faillissementswet van toepassing wordt of een andere reden waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken; en/of
  3. de Ondernemer het auteursrecht en/of de kenmerkende stijl van DriesSound niet respecteert.
 7. Bij ontbinding door DriesSound, behoudt zij het recht om (aanvullende) schadevergoeding te vorderen.
 8. Een Ondernemer kan een Opdracht niet kosteloos annuleren. DriesSound zal de reeds gemaakte kosten in rekening brengen bij de Ondernemer, te vermeerderen met 10% van de door Partijen overeengekomen prijs. Indien de Ondernemer binnen 14 dagen voor de opnamedag de Opdracht annuleert, is de Ondernemer 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd.
 9. Bij ontbinding of opzegging van de Overeenkomst worden vorderingen van DriesSound op de Ondernemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 15.          Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 1. DriesSound behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen.
 2. DriesSound zal wijzigingen in deze algemene voorwaarden zo snel mogelijk kenbaar maken aan Wederpartij.

Artikel 16.          Toepasselijk recht

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voordat een geschil wordt voorgelegd aan de bevoegde rechter, zullen Partijen zich inspannen om onderling tot een oplossing te komen. Indien dat niet lukt, is het de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland die bevoegd is om van alle geschillen welke tussen Partijen mochten ontstaan, kennis te nemen.

Bellen kan altijd. Appen ook.

Op verschillende manieren is het mogelijk om contact op te nemen met Driessound. Appen, DM, Bellen, Mailen en de welbekende Postduif! 

De locatie

Vlechtdraadhof 9, 3525 BS, Utrecht

Bel of app naar

E-mail naar

In gesprek over de mogelijkheden?

Laat je contactgegevens achter en ik neem spoedig contact op!

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Scroll naar boven